วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

Answer 5 question on page 94

Answer 5 question on page 94

1.จงอธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม
Ø กระบวนการใช้ภาษาคอมเพื่อกำหนดโครงสร้างของข้อมูลกำหนดขั้นตอนเพื่อใช้แก้ไขปัญหาไว้
Ø ขั้นตอนการพัฒนา
วิเคราะห์ปัญหา กำหนดสาเหตุของปัญหา ความต้องการของระบบควรต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ ในการแก้ปัญหาดังนี้
1.ความเป็นไปได้ทางเทคนิค
2.ความเป็นไปได้ด้านบุคลากร
3.ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์
2)การออกแบบโปรแกรมอาศัยเครื่องมือต่างๆเพื่อให้การออกแบบเป็นมาตรฐาน
3)การเขียนโปรแกรมการออกแบบโปรแกรมด้วยแผนผังหรือรหัสจำลองมาแปลงเป็นคำสั่งของโปรแกรม
4)การทดสอบโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานและภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
5)การจัดทำเอกสารประกอบการเตรียมเอกสารอธิบายโปรแกรมมีความสำคัญและควรทำอย่างต่อเนื่องหลังจากพัฒนาแล้ว
2.ภาษาคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมมีภาษาใดบ้างจงอธิบาย
ภาษาเบสิก ภาษาซี ภาษาปาสกาล ภาษาจาว่า
3.จงอธิบายขั้นตอนการเริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio
Start > Programs > Microsoft Visual Studio 2008 > new project > Visual C > Windows Forms Application
4.การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ป มีลักษณะอย่างไร
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ปมีลักษณะโครงสร้างดังแบบนี้
using System;
             namespace myProgram
            {
                 class Program
                 {
                       static void Main(string[] args)
                       {
                             Console.WriteLine("Hello World");
                             Console.ReadKey();
                       }
                 }
             }
1 ความคิดเห็น: